Sprawozdanie z kontroli w Towarzystwie Ochrony...

 • TAK
 • Sprawozdanie z kontroli w Towarzystwie Ochrony Zdrowia "TOZ": Toz powstał w 1922 roku. W czasie wojny prowadził swą działalność przy ścisłej współpracy z KOM, któremu formalnie podlega. Do września 41r. TOZ nie miał kontaktu z Radą Żyd. Po 1-09-41r. na skutek decyzji Przewodniczącego Judenratu TOZ otrzymuje opał dla kąpielisk (12 ton mies.) W październiku 40r. TOZ na skutek ustnego polecenia Niemieckiego Komisarza Ubezpieczalni Społecznej przejął lecznictwo ubezpieczonych wśród ludności żyd.(w myśl ustnego zlecenia Ubezp. Społeczna ma płacić TOZ-owi 10 tys. zł mies., a ubezpieczeni za poradę 20-30 gr.). [Od września 40r., gdy utworzono Wydział Lecznictwa ŻSS, dwa biura TOZ (na Pradze i w poł. dziecnicy W-wy)przeszły pod opiekę Wydziału]. Każdy chory, zgłaszający się do Wydziału Pomocy Lekarskiej Gęsia 45 otrzymuje bon uprawniający do korzystania z pomocy ambulatoryjnej lub pomocy lekar. w domu. Ambulatoria prowadzą ewidencję na podstawie bonów pacjentów. Opłata za poradę w ambulatorium --od 1 do 5 zł.Mieszkańcy punktów są zwolnieni od opłat. Dzieci z punktów dożywiania leczone są bezpłatnie na podstawie kwalifikacji lekarza. Ambulatorium przy Gęsiej 43 zatrudnia 35 lekarzy i 10 pielęgniarek. Ambulatorium jest deficytowe (ok. 7 tys. mies. deficytu z tego tytułu). 40 lekarzy i 40 pielęgniarek jest kierowanych przez TOZ do obłożnie chorych. Za wizytę lekarza płaci się 7 zł, za pielęgniarkę -- 4-5 zł. Opłata w ambulatorium analitycznym -- od 3 do 6 zł. Toz nie posiada prawa do prowadzenia apteki (czynione są w tym kierunku starania), ale posiada rozdzielnię leków gotowych. Leki do rozdziału pochodzą z zakupów po cenach kontyngentowych na wolnym rynku i z darów zagranicznych. Uzupełnianie magazynu rozdzielni należy do działu gospodarczego (a więc siły niefachowej). Od pocz. grudnia 39r. Toz wraz z Jointem i Komisją Koordynacyjną organizował kuchnie dla dzieci (w budynkach szkół). W lutym 41r. wszystkie kuchnie dziecięce zostały scentralizowane w Centosie (także i te, które należały do Toz-u), a Toz przejął opiekę sanitarną nad wszystkimi kuchniami dziecięcymi. 11 lekarzy i 15 pielęgniarek odwiedza każdą z 23 kuchni i 10 ognisk 2-3 razy tygodniowo, bada dzieci i personel (każde z dzieci ma kartę zdrowia). W końcu miesiąca lekarz przedkłada sprawozdania z każdej kuchni. Z ramienia Toz-u kuchnie dziecięce odwiedza także lekarz- inspektor i naczelna higienistka. W referacie kuchni dla dorosłych zatrudnionych jest 4 lekarzy (każdy ma pod opieką ok. 15-18 kuchni, kuchnie odwiedza lekarz raz w tyg.). Koordynacja pracy z Wydziałem Kuchen Ludowych jest rozluźniona. Zgodnie z uchwałą powziętą przez egzekutywę Komisji Opieki nad Uchodźcami przy Radzie Żyd. opiekę sanitarną nad uchodźcami powierzono Toz-owi. W marcu 40r. powołano do życia Wydział Walki z Epidemiami przy Toz-ie (działał do stycz. 41). Przejął on opiekę nad uchodźcami, którzy przebywali w punktach podlegających ŻSS (punktami gminnymi opiekował się powołany przez Gminę Sanitariat). Pracowało wówczas 6 lekarzy i 10 pielęgniarek. W listop. 41r. z chwilą powstania Kom. Opieki nad Uchodźcami przy Radzie Żyd. cała opieka została przekazana Toz-owi. Punkty podzielono na 22 rejony. Każdy rejon obsługiwany jest przez 1 lekarza i 1 pielęgniarkę. Ogółem zatrudnionych 26 lekarzy i 27 pielęgniarek. W lutym 41r. powstał Centralny Referat Sanitarny. 1-2 sanitariuszki społeczne lustrują brudne mieszkania, przydzielają środki dezynfek., udzielają porad. Lustrowanych jest ok. 50 domów mies. Latem 41r. liczba sanitariuszek powiększyła się do 24 (+ 6 sanitariuszek z ramienia Wydz. Zdrowia Gminy). Od paź. 41r. sanitariuszki społeczne przeszły na etat Toz. Toz prowadziło ognisko dla dzieci ze środowisk gruźliczych (brak adresu).

 • listopad 1941
 • styczeń 1942
 • w getcie
 • administracyjne, społeczne
 • adres, apteki, CENTOS, ceny, chorzy, dzieci, Judenrat, kuchnie ludowe, lekarze, medycyna, medyczne, Niemcy, opieka, TOZ, uchodźcy, ŻSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 92, s. 1-49
 • Powiązani ludzie:

  • Goldfarb M.

   Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. W październiku 41r. przeprowadził kontrolę Wydziału Zaopatrywania. Na przełomie luteg...

  • Wajnman I.

   Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. W październiku i listopadzie 41r. pomagał Goldfarbowi w kontroli Zakładu Zaopatrywani...

  • Kenigstein M.

   Przewodniczący Zarządu TOZ-u (od 13-11-40 r. do przynajmniej stycznia-marca 42).

  • Mesz Nieznane

   Vice-przewodniczący Zarządu TOZ (od 13-11-40 do przynajmniej stycznia-marca 42r.)

  • Finkielsztejn N.

   Skarbnik Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia -marca 42). W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Ja...

  • Rosenblum J.

   Sekretarz Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.) W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ.

  • Wyszewiański Sz.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia -marca 42r.) W tym samym czasie Przewodniczący Egzekutywy...

  • Rudnicki J.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42)

  • Neustadt L.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42)

  • Wohl Nieznane

   Doktor. Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.)

  • Mitz Nieznane

   Doktor. Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42)

  • Braude -- Hellerowa Anna

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.)

  • Chain J.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42). W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Odpo...

  • Czerski Nieznane

   1. Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.; 2. Członek Zarządu TOZ (od 13-11-4...

  • Thursz M.

   Sekretarz Egzekutywy TOZ (od 13-11-40r. przynajmniej do stycznia-marca 42r.) Z ramienia Toz-u kwalifikował chorych d...

  • Winawer Nieznane

   Lekarz - inspektor Toz-u. Z ramienia Toz-u wizatował kuchnie dziecięce i nadzorował pracę lekarzy Toz-u, którzy prac...

  • Bałaban Nieznane

   Pielęgniarka. Naczelna higienistka, która z ramienia Toz-u organizowała pracę higienistek na terenie kuchni dziecięc...

  • Lewinowa Z.

   Stała na czele Patronatu przy ognisku dla dzieci ze środowisk gruźliczych (prowadzone przez Toz) --od kwietnia-maja...

  • Harc Nieznane

   Z ramienia Toz-u kwalifikował chorych (a specjalnie gruźlików) do korzystania z kuchni nr 17 przy Lubeckiego 2 (od m...

  • Szwalbe M.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.) W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Spr...

  • Feldwurm J.

   Intendent gmachu Toz-u (Gęsia 43)-- styczeń 42r.

  • Korzeniowa Nieznane

   Kasjerka Toz-u --styczeń 42r.

  • Kaliska Nieznane

   Kasjerka Toz-u --styczeń 42r.

  • Rabinowicz Nieznane

   Kasjerka Toz-u -- styczeń 42r.