Sprawozdanie z kontroli Wydziału Zaopatrywania...

 • TAK
 • Sprawozdanie z kontroli Wydziału Zaopatrywania Komitetu Opiekuńczego Miejskiego dokonane przez Sekcję Kontroli ŻSS. Wydział Zaopatrywania (wcześniejsze nazwy - Sekcja Zaopatrywania, Aprowizacyjna, Komisja Zakupów) powstał w listopadzie 39r. (zakupowanie produktów dla kuchni). W styczniu 40r. zorganizowano przy Komisji Koordynacyjnej - Komisję Zakupów; jej zadaniem było wydawanie opinii odnośnie przedłożonych do nabycie produktów). Zakupy finansował Joint i Komisja Koordynacyjna. Komisja Zakupów naradzała się z Dyrekcją Jointu i A. Gepnerem, omawiano sprawy zakupów i działalności kuchni i akcji rozdawnictwa suchych produktów. W listopadzie 40r. Komisja Zakupów została przemianowana na Sekcję Zaopatrywania , podlegając ŻTOS. Od 1 września 41r. podlega Komitetowi Opiekuńczemu Miejskiemu. Zadaniem Wydz. Zaopatrywania jest 1. zaopatrywanie w produkty Akcji Dożywiania , a więc wszystkich kuchni, różnych instytucji (szpitali, warsztatów itp.) oraz indywidualnych petentów; 2. przyjmowanie produktów kontyngentowych z przydziału Zakł. Zaopatrywania; 3. zakup produktów na wolnym rynku; 4. zamiana jednych produktów na drugie. Wydz. Zaopatrywania dba o racjonalny przydział konsumentów do placówek i w tym celu współpracuje ze specjalną Komisją Weryfikacyjną.Grudzień 1941r. --- na czele Wydz. Zaop. stoi Główna Komisja Aprowizacyjna (układała budżety ilościowe, które przedkładała Kom. Opiek. Miejskiemu do zatwierdzenia), poza tym istnieje Komisja Rozdzielcza i Komisja Zakupów (zakup i rozdział produktów), Komisja Kontroli Kuchen, Komisja Weryfikacyjna, Komisja Usprawniania Pracy w Kuchniach, Inspektorat Punktów, Komisja Dyspozycyjna (regulowanie należności Zakł. Zaop.). Wydział Zaopatrywania zakupował produkty i opał w Zakładzie Zaopatrywania Dzielnicy Żydowskiej. Dawało się zauważyć nieżyczliwy stosunek Zakładu Zaopatrywania do Wydziału Zaopatrywania (m. in. narzucano Wydziałowi zepsutą żywność). Od 15.09.41r. Wydz. Zaopatrywania dokonywał zakupów na wolnym rynku. Najpoważniejsi dostawcy kaszy (złej jakości) - firma Falc i Knapajzen, dostawca pasty rybnej (zepsuta) firma Gutowski. Przydział opału dokonywał się na podstawie złożonego do Wydz. Zaop. zapotrzebowania różnych instytucji opieki społ., należących do ŻSS-KOM. Zapotrzebowanie to zostaje przekazane Wydz. Opałowemu. Przydziały wynoszą 60%- 70% zapotrzebowania. Należnością za dostarczony węgiel obciąża się poszczególne instytucje podopieczne. Wydział Zaopatrywania niekiedy zamienia posiadane produkty na inne niezbędniejsze (najczęściej zmiany towaru na towar, rzadziej na gotówkę) (przy tego typu zamianach korzystały protegowane osoby). W ramach Akcji Dożywiania Wydział zaopatrywał wszystkie kuchnie (wystawiano zamówienia na produkty dla kuchni na podstawie sprawozdań z poprzedniego dnia, jakie przysyłały kuchnie). Centos otrzymywał dla swoich kuchen zbiorowe przydziały, które sam rozdzielał na swoje kuchnie. Akcja Dożywiania pochłaniała do 85% rozprowadzanych przez Wydz. Zaopatrywania produktów. Pozostałe produkty rozdawano w ramach Akcji Rozdawania Suchych Produktów (rozdzielano produkty dla: instytucji Centosu i 4 stacji opieki nad niemowlętami, Referatu Kuchen Samowystarczalnych, instytucji Toz-u, Sekcji Opieki nad Uchodźcami, punktów rozdzielczych, pralni i warsztatów). Produkty są przewożone z Placu Przeładunkowego do magazynów przy Tłomackie 7, często konwojenci wysypują zawartość wozów na podwórze. Magazynier Gruebel ma jako jedyny klucze do magazynów. Często przyjmuje do magazynu produkty bez nadzoru z czyjejkolwiek strony. Wydział nie miał własnego taboru przewozowego (wozy z biura zleceń Transportowców). W biurach Wydziału Zaopatrywania urzędowało także biuro Akcji Dożywiania Ludności, biuro Kontroli, Inspektorat Punktów, Komisja Weryfikacyjna, Podkomisja Instrukcji i Kontroli. Bilans Wydziału charakteryzowały liczne manca ze względu na niedbale prowadzoną księgowość i ze względu na to, że przyjmowano do magazynów zepsute produkty, które później trzeba było wyrzucać.

 • grudzień 1941
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze, społeczne
 • adres, CENTOS, dzieci, gospodarka, handel, Judenrat, kuchnie ludowe, opieka, przedsiębiorcy, przestępczość, TOZ, uchodźcy, urzędnicy, ŻSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 91, s. 1-30
 • Powiązani ludzie:

  • Szwarcberg Nieznane

   Kontroler Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (odpowiedzialny za kontrolę węgla) -- jesień 41r.

  • Lerner Nieznane

   Kontroler Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (odpowiedzialny za inwentaryzację) --jesień 41r.

  • Szternblic Nieznane

   Pracownik Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41r.)

  • Giebel Nieznane

   Jeden z dostawców Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41r.)

  • Handszer Nieznane

   Jeden z dostawców Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41r.)

  • Perlman Nieznane

   Pracownik Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41)

  • Frydman J.

   Sekretarz Prezydium Akcji Pomocy Przesiedleńcom na I- szą Dzielnicę (czerwiec 42r.) Pracownik Wydziału Zaopatrywania...

  • Perlmuter Nieznane

   W październiku 40r. kierownik w Komisji Zakupów ŻSS.

  • Giesche Nieznane

   Firma Gische dostarczała węgiel i koks do Komisji Zakupów ŻSS (instytucja poprzedzająca powstanie Wydz. Zaopatrywani...

  • Goldfarb M.

   Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. W październiku 41r. przeprowadził kontrolę Wydziału Zaopatrywania. Na przełomie luteg...

  • Wajnman I.

   Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. W październiku i listopadzie 41r. pomagał Goldfarbowi w kontroli Zakładu Zaopatrywani...

  • Hoffman Nieznane

   W październiku 39r. stał na czele (wraz z Chmielewskim i Klinem ) Komisji Zakupów.Urzędnik Wydziału Zaopatrywania ŻS...

  • Klin Nieznane

   W październiku 39r. stał na czele (wraz z Hoffmanem i Klinem) Komisji Zakupów.

  • Rotenberg H.

   Od stycznia 40r. w składzie Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej. Kierownik Wydz. Zaopatrywania , stał na czele...

  • Winter Sz.

   Od stycznia 40r. w składzie Komisji Zakupów przy Komisji Koordynacyjnej (rzeczoznawca produktów spożywczych). Mąż za...

  • Falc Sz.

   Rzeczoznawca produktów spożywczych w Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej (od stycznia 40r.) Mąż zaufania Jointu...

  • Goldsztejn S.

   Rzeczoznawca obuwia i odzieży w Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej (od stycznia 40r.).

  • Wegmajster N.

   Rzeczoznawca odzieży i obuwia w Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej (od stycznia 40r.).

  • Chmielewski S.

   Inżynier. W październiku 39 r. stał na czele (wraz z Hoffmanem i Klinem) Komisji Zakupów. Kierował zakupem żywności...

  • Michelson L.

   Kierownik Sekcji Odzieżowej przy Wydziale Zaopatrywania ŻSS. (lipiec 42r.)Przekazywał sprawozdania z działalności Ma...

  • Braude Nieznane

   Kierownik Wydziału Kuchen (jesień 39r.). Współpracował z Komisją Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej. Kierownik Komisji...

  • Sagan Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacji w Zakładzie Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Spindler H.

   Członek Głównej Komisji Zaopatrywania przy Wydziale Zaopatrywania. - grudzień 41r. Członek Komisji Kontroli Kuchen p...

  • Sukiennik Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej i kierownik Komisji Usprawniania Pracy w Kuchniach w Wydziale Zaopatrywania....

  • Sarna Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Gitler Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Czerski Nieznane

   1. Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.; 2. Członek Zarządu TOZ (od 13-11-4...

  • Bresler K.

   Kierownik Wydziału Zaopatrywania ŻSS (listopad 41r. - maj 42r.) Składał sprawozdania z Akcji Dożywiania i z rozdawni...

  • Mokrski Nieznane

   Członek Głównek Komisji Aprowizacyjnej Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Weryfikacyjnej w tym wydziale - grudzień...

  • Domb Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Rozdzielczej i Zakupów w tym wydziale -...

  • Cholewa Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Rozdzielczej i Zakupów w tym wydziale. -...

  • Gleibman Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania i członek Komisji Rozdzielczej i Zakupów tego wydziału...

  • Sapiro Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej przy Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Zakupów i Rozdziału, zajmował się z...

  • Loebel M.

   Członek Komisji Kontroli Kuchen przy Wydz. Zaopatrywania -- grudzień 41r. Od 8 czerwca 41r. kierownik biura Kontroli...

  • Passensztejn Nieznane

   Członek Komisji Kontroli Kuchen przy Wydz. Zaopatrywania -grudzień 41r.

  • Pacewicz Nieznane

   Przewodniczący Inspektoratu Punktów przy Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM - grudzień 41r.

  • Gepner A.

   Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61, kwiecień 42r. Członek Komisji Dyspozycyjnej prz...

  • Szereszewski S.

   Inżynier. Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.).Członek Komisji Dyspoz...

  • Wielikowski Nieznane

   Doktor. Członek Komisji Dyspozycyjnej przy Wydz. Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Gutowski Nieznane

   Właściciel firmy dostarczającej żywność Wydziałowi Zaopatrywania "z wolnej ręki". Pod koniec 41r. Wydział...

  • Birkenheim Nieznane

   Kierowniczka Instruktoratu Gospodarczego Wydziału Kuchen Ludowych. Odpowiedzialna za wydanie polecenia zakupu zepsut...

  • Blaufeld Nieznane

   Prywatny dostawca Wydz. Zaop. Dostarczał warzywa do Wydziału Zaopatrywania z tzw. "wolnej ręki" tzn. poza...

  • Jurkowski Nieznane

   Prywatny dostawca Wydz. Zaop. Dostarczał warzywa do Wydz. Zaopatrywania z tzw. "wolnej ręki" tzn. poza Zak...

  • Steyer Nieznane

   Dostarczał warzywa do Wydz. Zaopatrywania z tzw. "wolnej ręki" tzn. poza Zakładem Zaopatrywania.Prywatny d...

  • Bloch L.

   Kierownik Komisji Społecznej do spraw opałowych przy Wydziale Zaopatrywania. Wysiłki komisji szły w kierunku uzyskan...

  • Szamet Sz.

   Osoba upoważniona do przeprowadzenia akcji rozdzielczej opału na poszczególne Komitety Domowe. Był członkiem Komisji...

  • Braun Nieznane

   Członek Patronatu przy kuchni ludowej nr 13 (Leszno 29). Z ramienia Wydziału Zaopatrywania ŻSS zajmował się zamianą...

  • Rogowy Nieznane

   Kierownik (wraz z Ungerem) punktu rozdzielczego (lato 41r.) (którego?)

  • Unger Nieznane

   Kierownik(wraz z Rogowym) punktu rozdzielczego (którego?) - lato 41r.

  • Szczerański Nieznane

   Kierownik punktu rozdzielczego - lato 41r.

  • Łazar Nieznane

   Kierownik punktu rozdzielczego - lato 41r.

  • Mazo Nieznane

   Referent gospodarczy Wydziału Kuchen Ludowych ŻTOS (lato 41r.). Sporządzał zestawienia na podstawie sprawozdań dzien...

  • Glizer Nieznane

   Pełnomocnik Centosu w magazynach Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM. (Wydz. Zaopatrywania przydzielał produkty dla kuchn...

  • Frydmanówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)Pracowała w Wydziale Zaop...

  • Birencweig Nieznane

   Kierownik magazynów Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM. Prowadził biuro, w którym zatrudnionych było 8 pracowników --- jesi...

  • Gruebel Nieznane

   Magazynier Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM. Mieszkał przy jednym z magazynów w budynku mieszkalnym synagogi (jesień 4...

  • Piżyc Nieznane

   Kontroler pracujący w Komisji Kontrolnej powołanej przez opiekę społeczną. Latem 41r. kontrolował magazyny Wydz. Zao...

  • Cygielsztrajch Nieznane

   Kontroler pracujący w Komisji Kontroli. Latem 41r. kontrolował magazyny Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM ze względu na cz...

  • Barg Nieznane

   Magazynier w magazynie suchych produktów (Tłomackie 7) Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM ( jesień 41).

  • Kirszenberg Nieznane

   Zastępca magazyniera Barga w magazynie suchych produktów (Tłomackie 7) Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM. (jesień 41)

  • Frejman Nieznane

   zastępca magazyniera w magazynach Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM. Pracował w magazynach przy Tłomackie 7 (jesień 41r.),...

  • Chaimowicz Nieznane

   Kierownik transportu Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM (transport produktów z Placu Przeładunkowego do magazynów Wydzia...