Imię: Gedala Nazwisko: Herszkowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gedala
  • Herszkowicz
  • lat 21, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]