Imię: Josek Nazwisko: Gotfryd

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josek
  • Gotfryd
  • lat 21, złapany po str. aryjskiej, sądzony 28-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]