Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana
  • Mieszkanie Dziuni Ćwirko-Godyckiej
  • na powierzchni
  • w getcie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc od Żydów, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Po ucieczce rodziny Bergerów z Tenczynka, Alicja Berger przyjeżdża z matką do Warszawy.

  • Str. 187 – 188