Zindler Apelbaum został zatrzymany 6 sierpnia...

  • NIE
  • Zindler Apelbaum został zatrzymany 6 sierpnia 1941 na Placu Krasińskich przez plut. Paszkiewicza z 2 komisariatu polskiej policji. Zeznał, że chciał wyjechać na wieś. 13 października 1941 skazano go na 150 zł grzywny. 8 marca 1942 składa wniosek o rozłożenie płatności na raty z powodu długiej choroby i pobytu w szpitalu. Grzywna zostaje rozłożona na miesięczne raty po 30 zł. Zostaje wystawiony nakaz aresztowania w związku z niezapłaceniem kary, 10 czerwca 1942 wpłaca jednak 33 zł, 15 czerwca pozostałe 120 zł.

  • 1941-08-06
  • w getcie
  • obcy człowiek, policja polska