Given name: Unknown Family name: Kahane

  • YES
  • Male
  • Kahane
  • A rabbi.

  • religion
  • Guz, Leon Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944 (Diary 27 January 1943 – 11 September 1944)

  • ,33