Given name: Tadeusz Family name: Żeromski

  • YES
  • Male
  • Tadeusz
  • Żeromski
  • the Szereszewkis gave him their sumac for safekeeping

  • Poles
  • 10