Given name: Unknown Family name: Olsztejn

  • YES
  • Male
  • Olsztejn
  • Olshtein
  • 17 April 1942
  • administrator of 'Nasz Express', killed

  • press
  • 142