"Brijus- Zdrowie" i "Zofiówka&q...

 • YES
 • "Brijus- Zdrowie" i "Zofiówka" pokrywają swoje potrzeby z wpłat bogatszych chorych ( 10% wszystkich pacjentów), zasiłków Jointu, ŻSS.

 • 1939-09-00
 • before formation of the ghetto
 • social/communal
 • the rich, medicine, medical, care / social welfare, ZSS
 • Michał Weichert
  1890-1967

  bez tytułu

  Część I. Kampania wrześniowa. Powstanie żydowskiej Komisji
  Koordynacyjnej przy Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej.
  Początki okupacji niemieckiej w Warszawie, ukonstytuowanie się
  Judenratu, łapanki do robót przymusowych, wyjazdy działaczy
  żydow-skich
  za granicę, przepisy uniemożliwiające Żydom działalność
  gospodarczą.
  Rozmowy auto-ra z władzami niemieckimi, powstanie i działalność
  Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS). Funkcjonowanie Judenratów i
  Żydowskiej Służby Porządkowej (OD). Powstanie Na-czelnej Rady
  Opiekuńczej, wybór władz ŻSS. Wspomnienie o J. Korczaku.
  Wysiedlenie
  Ży-dów z Krakowa na prowincję. Wybór autora na prezesa ŻSS,
  organizacja
  lokalnych ogniw ŻSS, pomoc dla więźniów obozów pracy. Zamknięcie
  getta
  warszawskiego. sytuacja prawna żydowskich placówek opieki
  społecznej.
  Organizacja opieki nad dziećmi, placówek higie-nicznych, kuchni
  ludowych, schronisk dla uchodźców. Pośrednictwo ŻSS w kontaktach z
  zagranicą, rozdział leków. Warunki życia w getcie warszawskim,
  szmugiel
  żywności, los przesiedleńców. Sylwetka A. Czerniakowa. Życie
  kulturalne
  w getcie. Warunki życia w get-cie krakowskim, sylwetki funkcjonariuszy
  OD i konfidentów niemieckich. Współpraca z Ra-dą Główną
  Opiekuńczą.
  Sytuacja w gettach w Kielcach, Radomiu i Częstochowie. Sylwetki
  warszawskich działaczy ŻSS. Podróż autora do Lwowa i Przemyśla,
  sylwetka
  L. Landaua.
  Część II: Organizacja niemieckich przedsiębiorstw w gettach.
  Problemy
  finansowe ŻSS. Wy-siedlenia z getta krakowskiego do obozów zagłady,
  starania autora o uchronienie pracowni-ków ŻSS. Likwidacja ŻSS (1
  grudnia 1942 r.). Likwidacja getta krakowskiego, udział OD w ściganiu
  ukrywających się Żydów. Informacja o przebiegu likwidacji gett w
  Tarnowie, Rze-szowie, Bochni i Wieliczce. Pobyt autora w Warszawie
  podczas wielkiej akcji likwidacyjnej latem 1942 roku. Informacja o
  przebiegu likwidacji gett w Radomiu, Częstochowie i Lublinie. Warunki
  życia w obozie w Płaszowie. Wznowienie działalności ŻSS pod nazwą
  Centrali Po-mocy dla Żydów (Judische Unterstutzungstelle - JUS) w
  marcu
  1943 r. i jej funkcjonowanie do wiosny 1944 roku. Brak zakończenia
  pamiętnika.

  Autor był reżyserem teatralnym, podczas II wojny światowej
  przebywał w
  Warszawie i Kra-kowie pełniąc funkcję prezesa ŻSS. Od lata 1944 r.
  do
  wyzwolenia ukrywał się wraz z rodzi-ną. Po wojnie został potępiony
  przez
  opinię żydowską za prowadzenie działalności, która pomagała
  władzom
  hitlerowskim ukryć przed zagranicą rozmiary dokonanego ludobójstwa.
  Aresztowany w 1945 r. pod zarzutem kolaboracji, został uniewinniony i
  zwolniony z więzie-nia w 1946 roku. W 1957 r. wyjechał do Izraela.

 • s.127