Given name: Edgar Family name: Gadajski

  • YES
  • Male
  • Edgar
  • Gadajski
  • friend from the radio, visits Turkow in prison

  • Poles
  • 156