Given name: Unknown Family name: Mikołajewska

  • YES
  • Female
  • Mikołajewska
  • Marysia Szereszewska's junior high school teacher. Marysia gave her silverware to keep.

  • Poles
  • 10